Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služeb společnosti Inkoros spol, s r. o., se sídlem Třinecká 679, 273 43 Buštěhrad, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 116909, IČO: 25216163, DIČ: CZ25216163.

1.2. Služby v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami mohou být poskytovány výhradně na smluvním základě. Ujednání odchylná od těchto Podmínek musí být písemně stvrzena oběma stranami.

1.3. Smlouva o poskytování služeb vstupuje v platnost dnem v ní uvedeným a platí na sjednanou dobu nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou.

Definice pojmů

2.1. Poskytovatelem je obchodní společnost Inkoros spol, s r. o., IČO: 25216163, který je poskytovatelem elektronických služeb, dále jen „poskytovatel“.

2.2. Uživatel je osoba, která má s poskytovatelem nebo prodejcem poskytovatele uzavřenou smlouvu na poskytované služby. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která právoplatně odebírá služby na základě sjednané smlouvy. Pro potřeby smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o připojení se má na mysli uživatelem také pojem zákazník.

2.3. Prodejce je osoba, která na základě smlouvy s poskytovatelem zastupuje poskytovatele jako zprostředkovatel nebo jedná vlastním jménem jako obchodní zástupce při poskytování služeb poskytovatele.

2.4. Subdodavatel je osoba dodávající poskytovateli dílčí plnění, nutné pro poskytování služeb.

2.5. Testovací období je období, kdy se na uživatele vztahují všechna ustanovení těchto Všeobecných podmínek kromě ustanovení týkající se plateb za poskytnuté služby.

2.6. Závazná objednávka je úkon uživatele s účinky smlouvy, pokud je poskytovatelem přijata.

2.7. Server je systém technických a organizačních prostředků, který je připojen k síti poskytovatele.

2.8. Síť Internet je prostředí tvořené počítačovou sítí poskytovatele a počítačovými sítěmi třetích osob.

2.9. Elektronické služby jsou služby, které užívá uživatel na základě smlouvy. Jedná se o umístění www stránek na serveru poskytovatele, e-mailové služby, připojení na Internet, tvorba www stránek, reklamní služby na Internetu apod.

2.10. Rackový prostor je prostor pro umístění serverů v datovém rozvaděči. Základní jednotkou je jeden rack (celý datový rozvaděč), v případě pronájmu částí racku se prostor vyjadřuje v počtech U pozic.

2.11. Real as you go je specifický způsob účtování poskytovaný u vybraného typu služeb, účtování probíhá na denní bázi pro každou komponentu zvlášť.

2.12. Přístupové údaje jsou údaje sestávající z přihlašovacího jména (ID či také login), hesla a hesla pro technickou podporu. Jedná se o údaje sloužící k přístupu uživatele ke službám a přihlášení do Zákaznického informačního systému.

2.13. Spotřebitelem je ve smyslu zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Poskytované služby

3.1. Poskytovatel poskytuje tyto služby:

3.1.1. Umístění fyzického serveru uživatele do prostor datacentra nebo jeho pronájem, v podobě služeb housing či pronájem dedikovaného serveru.

3.1.2. Pronájem rackového prostoru v datovém rozvaděči, v podobě služby rackhousing.

3.1.3. Pronájem výpočetního výkonu a úložiště, v podobě služeb virtuální server a cloud hosting. Služba spočívá v pronájmu části fyzického serveru jako služby, kdy se uživatel stará pouze o konfiguraci výkonu obdobně jako u dedikovaného serveru. Správu hardware včetně virtualizační platformy zajišťuje poskytovatel.

3.1.4. Správa fyzického nebo virtuálního serveru v podobě takzvaných managed služeb.

3.1.5. Poskytování a provoz aplikací, softwaru a softwarových licencí formou služby.

3.1.6. Připojení k internetu v podobě služby konektivita, tato služba je poskytována pouze v omezených lokalitách, v nichž poskytovatel disponuje přípojnými body.

3.2. Každá z výše uvedených poskytovaných služeb může být volitelně spojena se službou 3.1.6 konektivita, příp. dalšími doplňkovými službami, jež jsou po dohodě s uživatelem specifikovány ve smlouvě.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Poskytovatel se zavazuje udržovat telekomunikační infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě, aby poskytované služby odpovídaly příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným ve VOP, resp. ve Smlouvě, zejména mít platná technická a bezpečnostní osvědčení povinná pro provoz v České republice.

4.2. Uživatel je povinen zajistit, že datové zařízení, které připojuje na zařízení poskytovatele, má platná technická a bezpečnostní osvědčení povinná pro provoz v České republice; Zákazník odpovídá za stav svého datového zařízení včetně nastavení parametrů zařízení, která připojuje na zařízení poskytovatele.

4.3. Uživatel se zavazuje oznamovat závady neprodleně poskytovateli.

4.4. Uživatel nesmí při využívání služeb zasahovat do infrastruktury poskytovatele jiným než dohodnutým způsobem, zejména se nesmí pohybovat v jiných, než jemu zpřístupněných adresářích a používat systémových příkazů, kterými by měnil nastavení nebo funkci systému.

4.5. Uživatel nebude používat síť způsobem, kterým by obtěžoval ostatní uživatele sítě, zejména se zdrží nespecifického šíření nevyžádané elektronické pošty.

4.6. Uživatel zajistí korektnost a technickou správnost zveřejňovaných informací v síti, a to zejména routovacích informací a dále informací o doméně uživatele v rámci DNS. Uživatel nebude připojovat neregistrované sítě a šířit jejich routovací informace v síti.

4.7. Pokud je předmětem sjednané služby zprostředkování přístupu do dalšího počítačového systému (sítě), musí uživatel respektovat podmínky přístupu a ochrany do tohoto systému (sítě).

4.8. Uživatel se zavazuje poskytované služby užívat v souladu s právním řádem. Zejména se zavazuje prostřednictvím poskytovaných služeb nešířit informace, které porušují právo na ochranu osobnosti (např. pomluvy), jsou v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, zasahují do dobré pověsti právnické osoby, porušují autorská práva, porušují průmyslová práva (zejm. ochranné známky), nebo je jejich šíření trestné (např. šíření poplašné zprávy, podněcování nebo schvalování trestného činu, šíření dětské pornografie a dalšího ilegálního obsahu, propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, atd.).

4.9. V případě, že se poskytovatel dozví o podezření, že uživatel neužívá poskytované služby v souladu s právním řádem, vyzve jej, aby se do 5 dnů zdržel tohoto užívání. Výzva poskytovatele musí být odůvodněná. Pokud uživatel výzvě nevyhoví, je poskytovatel oprávněn poskytování služby pozastavit až do pravomocného vyřešení otázky, zda je služba užívána v rozporu s právním řádem.

4.10. Pokud uživatel ve lhůtě určené výzvou podá poskytovateli proti důvodnosti podezření dostatečně odůvodněné námitky, uvede k tomu veškeré důležité skutečnosti a prohlásí, že poskytovateli uhradí veškerou škodu (plynoucí např. z odpovědnosti poskytovatele podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů), která vznikne tím, že poskytovatel poskytnutí služby nepozastaví. Poskytovatel je oprávněn kdykoli, nejdříve ve výzvě, stanovit uživateli přiměřenou zálohu na náhradu škody způsobené nepozastavením poskytování služby.

4.11. Poskytovatel je vždy oprávněn službu pozastavit, jestliže by sebe, své zaměstnance, nebo jiné osoby vystavoval nebezpečí trestněprávní odpovědnosti, nebo pokud uživatel neuhradí poskytovatelem stanovenou zálohu ve stanovené lhůtě.

4.12. Uživatel, který má umístěn Server v prostorách poskytovatele, je povinen si jej po ukončení Smlouvy vyzvednout. Neučiní-li tak ani ve lhůtě stanovené v písemné výzvě poskytovatele, je poskytovatel oprávněn s tímto nevyzvednutým a nevyužívaným Serverem naložit dle svého uvážení.

4.13. Přístup do prostor datacentra je uživatelům housingových služeb k dispozici v kteroukoliv denní i noční dobu, 7 dní v týdnu. Rozsah, resp. délka tohoto přístupu je předmětem sjednané smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na provozní přerušení přístupu na nezbytně nutnou dobu za účelem úprav a oprav výpočetního systému. Bude-li to možné, ohlásí tuto skutečnost uživateli s největším možným předstihem. Případné poruchy bránící v přístupu odstraní poskytovatel podle svých technických a provozních možností co nejrychleji.

4.14. K ohlášení poruch udržuje Poskytovatel telefonickou podporu na e-mailu support@pcport.eu. Technická podpora je na místě k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00. Pracovníci technické podpory jsou po tuto dobu připraveni zasáhnout v případě jakýchkoliv problémů souvisejících se službou.

4.15. Poskytovatel je oprávněn změnit IP adresy uživatele, pokud to bude vyžadovat routing sítě.

4.16. U služeb, jejichž součástí je poskytování software licencí, nese uživatel plnou zodpovědnost za správnost dodaných údajů a za dodržování podmínek licence. Uživatel je zodpovědný především – ale nikoliv pouze – za hlášení správného počtu uživatelů u licencí účtovaných na jednotky uživatele.

4.17. Poskytovatel je oprávněn monitorovat a zaznamenat telefonní hovor Uživatele nebo zaměstnance Uživatele s pracovníkem Poskytovatele uskutečněný na zákaznické lince. Toto monitorování se uskutečňuje výhradně za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že případný záznam telefonního hovoru bude Poskytovatelem zálohován po nezbytně nutnou dobu.

Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

5.1. Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro ně je platný ceník poskytovatele. Ceník služeb je předmětem individuální dohody.

5.2. Poskytovatel rozlišuje dva typy účtování a fakturace. Uživatel je při objednávce služby vždy předem informován, pokud budou jeho služby účtovány jiným než standardním způsobem:

5.2.1. Standardní způsob

5.2.1.1. Ceny za sjednané služby jsou fakturovány měsíčně vždy podle sjednaného tarifu. Splatnost faktur je v případě platby převodem na účet čtrnáctidenní. Uživatel je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. Termínem splatnosti se má na mysli den připsání na účet poskytovatele. Pokud ani po 20 dnech od splatnosti faktury nebudou všechny pohledávky uživatelem uhrazeny, může poskytovatel přerušit provoz poskytovaných internetových služeb, tzn. znemožnit přístup k poskytovaným službám uživateli i ostatním účastníkům sítě Internet. Ustanovení předchozí věty se neužije v případě první fakturace novému uživateli, kdy platí následující: nezaplatil-li uživatel ve lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování ceny za poskytnuté služby, poskytovatel jej prokazatelně upozorní a stanoví náhradní lhůtu plnění ne kratší než 1 týden ode dne dodání upozornění, přičemž po marném uplynutí náhradní lhůty může poskytovatel přerušit provoz poskytovaných internetových služeb, tzn. znemožnit přístup k poskytovaným službám uživateli i ostatním účastníkům sítě Internet. Za každý den prodlení je účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. Pokud uživatel neuhradí své pohledávky do 30 dnů od termínu splatnosti faktury, bude poskytovaná služba zrušena (např. zrušení připojení, mailu, vedení domény apod.) a poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z částky rovnající se výši sjednané úhrady za poskytování služeb ode dne zastavení poskytování služeb do dne řádného ukončení smlouvy. Vystavení upomínky a náklady spojené s její evidencí jsou předmětem poplatku 300,- Kč, který bude fakturován při následujícím fakturačním termínu. Znovuuvedení zrušené nebo přerušené služby do provozu může být zatíženo zřizovacím poplatkem ve výši 1 000,- Kč.

5.2.1.2. Pokud Smlouva uzavřená se spotřebitelem skončí před uplynutím sjednané doby určité, na kterou byla Smlouva uzavřena, je uživatel povinen poskytovateli zaplatit úhradu ve výši 20 % součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby jejího trvání nebo 20 % součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

5.2.1.3. Pokud Smlouva uzavřená s uživatelem fyzickou osobou, která není spotřebitelem ve smyslu zák.č. 634/1992 Sb. nebo s právnickou osobou skončí před uplynutím sjednané doby určité, na kterou byla Smlouva uzavřena, je uživatel povinen poskytovateli zaplatit úhradu ve výši součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby jejího trvání nebo součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

5.3. Poskytovatel je oprávněn upravit ceny svých služeb v závislosti na prokazatelném růstu vstupů (elektrická energie a další).

Reklamace

6.1. Reklamaci vad poskytované služby je uživatel povinen provést neprodleně po zjištění, a to písemně e-mailem na adresu sales@pcport.eu.

6.2. Pokud dojde k chybnému vyúčtování platby, má Uživatel právo platbu reklamovat, a to neprodleně po zjištění této skutečnosti, nejpozději však do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, písemně e-mailem na adresu fakturace@pcport.eu.

6.3. Poskytovatel vyřídí reklamace bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí uživatele písemně e-mailem. Vrácení peněz bude realizováno na bankovní účet, dle dohody s uživatelem.

6.4. Pokud je závadou na systému poskytovatele znemožněno uživateli užívání služeb v jednom dni po dobu delší než 6 hodin od nahlášení poruchy uživatelem, má uživatel právo na snížení měsíční ceny o jednu třicetinu. Pokud by služba byla závadou na systému poskytovatele nedostupná uživateli více než 6 dní v jednom měsíci, vrací se měsíční poplatek na základě žádosti uživatele v plné výši. Vrácení poplatku nebo jeho části je realizováno snížením částky při zpoplatňování služeb za následující měsíc, jen pokud to není možné pak fakturou vystavenou uživatelem k prvnímu dni následujícího měsíce. Uživatel bere na vědomí, že v případě výpadku serveru nebo při oprávněném pozastavení služeb, či jejich ukončení podle podmínek smlouvy či podle Všeobecných podmínek nenese poskytovatel odpovědnost za případné škody resp. ušlý zisk uživatele v souvislosti s poskytováním služeb. Uživatel nemůže na poskytovateli soudně ani jinou cestou vymáhat jakékoli jiné náhrady, než slevu podle bodu 6.4 těchto Všeobecných podmínek, resp. čl. V písm. b) Smlouvy.

6.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk uživatele v souvislosti s používáním služeb poskytovatele.

Ochrana dat

7.1. Poskytovatel i uživatel služby jsou zavázáni považovat veškeré údaje, související s poskytováním služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.

7.2. Při přenosu dat a souborů poskytovatel garantuje telekomunikační tajemství podle Zákona o telekomunikacích. Pokud se při poskytování služby dozví poskytovatel jakékoliv informace o uživateli, nebudou zpřístupněny třetí osobě bez souhlasu uživatele v rámci obecně platných právních předpisů.

7.3. Uživatel může sám přijmout svá opatření k ochraně a utajení svých přenášených dat, například šifrování nebo kódování. Musí to však učinit způsobem kompatibilním s komunikačním systémem poskytovatele, to jest zachovat možnost přenosu dat.

7.4. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

Omezení nebo přerušení poskytování Služeb

8.1. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování služeb z následujících důvodů:

8.1.1. provádění údržby nebo opravy síťové infrastruktury,

8.1.2. stanovených v příslušných právních předpisech (např. § 99 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů– krizový stav nebo § 98 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – závažné porušení bezpečnosti a integrity komunikační sítě poskytovatele z důvodů poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení, zejména vlivem velkých provozních havárií nebo živelních pohrom),

8.1.3. okolností vylučujících odpovědnost ze zákona.

8.2. Poskytovatel provoz Služby obnoví bezprostředně poté, co pominou důvody omezení nebo přerušení služby dle předchozích bodů.

8.3. Poskytovatel je rovněž oprávněn omezit aktivní užívání služby nebo okamžitě vypovědět služby, pokud je uživatel například v prodlení s úhradou platby, nebo neplní další smluvní podmínky. Blíže v bodech 4.9, 4.11, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.2.2 a 9.1.

Společná a závěrečná ustanovení

9.1. Poskytovatel si v případě hrubého nebo opakovaného porušování těchto Všeobecných podmínek, zejména bodu 5. VP, vyhrazuje právo okamžitého vypovězení smlouvy na poskytování služeb, tzn. mimo jiné okamžité přerušení nebo zrušení poskytovaných služeb.

9.2. Ukončení smlouvy ze strany uživatele a odnos serverů je možný pouze po uhrazení všech závazků vyplývajících ze smlouvy a platných ceníků služeb.

9.3. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli přerušením služeb dle bodu 4.9, 4.11, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.2.2 a 9.1 těchto Všeobecných podmínek.

9.4. Poskytovatel se zavazuje udržovat pojištění fyzicky umístěných technologií uživatelů v datacentru poskytovatele pro krytí rizik spojených s poškozením, ztrátou nebo odcizením serveru. Minimální pojistné limity jsou 10 000,- Kč na jeden server (v případě umístění jednotlivých serverů) a 35 000,- Kč na jeden rack (v případě pronájmu racků). V případě pronájmu části racku se částka úměrně snižuje.

9.5. Případné odchylky od těchto Všeobecných podmínek, pokud budou mezi poskytovatelem a uživatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu. Poskytovatel je oprávněn tyto VP měnit s tím, že je povinen je zveřejnit měsíc před jejich účinností prostřednictvím adresy www.pcport.eu.

9.6. Právní vztahy vznikající se Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek, jakož i právní vztahy se Smlouvou související se řídí českým právem.